Betingelser for behandlere

Ved at bruge Nordium accepterer du en række betingelser. Vi har listet dem nedenstående.


1. Anvendelse og gyldighed

Ved at brug Nordium accepterer du følgende betingelser.

Ved brug af Nordium og accept af disse vilkår, indgår du (herefter også kaldet Kunden) en aftale med Nordium I/S, som er et dansk registreret selskab, der står bag og udbyder tjenesten Nordium og Nordium.dk.

Nordium forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

2. Betingelsernes anvendelsesområde

Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Nordium og Kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

3. Produktet

Nordium leverer en samlet løsning bestående af en offentlig webaseret profil koblet op til et booking-system, samt drift heraf (hosting). Dette benævnes i hovedproduktet. Herunder indgår klient-registrering, journalIsering, booking af tid/aftale, samt kommunikation mellem Kunden og klient. Derudover anvender Nordium godkendte underleverandører som underdatabehandlere, se bilag A nederst på denne side.

Hovedproduktet giver kunden adgang til at lagre data på Nordiums servere. Nordiums kunder har den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik på systemet eller på websites. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for Nordiums øvrige kunder eller påfører Nordium uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler eller videosamlinger. Nordium forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Nordium, som afgør, om overtrædelse har fundet sted.

4. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at have retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos Nordium, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Nordium skriftligt. Ligeledes forpligter Kunden sig til og har ansvaret for, at når Kunden selv opretter Kundens kunder (klienter) i systemet på deres egenprofil, at indtastede informationer (navn, e-mail, telefonnummer) er korrekt, samt at Kunden (behandleren) har samtykke til at tilføje klienten fra klienten. Dette ansvar pålægges Kunden (behandleren) indtil klienten selv verificerer sin egen bruger. Det forekommer når klienten logger ind på deres klientprofil første gang (læs: klientens vilkår og betingelser). Er Kunden itvivl hvorvidt de har eller fortsat har ansvaret, bedes de kontakt Nordium på [email protected]

5. Nordium forpligtelser

Nordium forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Nordium forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom. Nordium forbeholder sig ret til at bruge abonnements- og salgsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Nordium er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

6. Nordiums rettigheder

Nordium er berettiget til uden varsel at nedtage og lukke en kundes konto/server, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. Nordium er berettiget til uden forudgående varsel, eller begrundelse, at slette materiale, som efter Nordiums skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. Nordium er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke evt. domæner og servere, der efter Nordiums skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme. Pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiae, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af Nordiums servere. Dette kan være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Nordium vil uden varsel nedtage og lukke kontoer/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Nordium anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen, og forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde. Nordium forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ydelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke selv er skyld i. I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Nordium tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

7. Sikkerhed

Nordium bestræber sig på at opretholde en høj grad af sikkerhed, herunder relevant SSL-kryptering (https) ved tilgang til systemet. Nordium kan dog ikke garantere mod hacker-angreb, som kan forårsage systemnedbrud og/eller tab af data. Tab forårsaget af hackerangreb vil derfor ikke blive dækket af Nordium. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhed på de anvendte enheder og på kundens egne systemer. Nordium foretager løbende backups hver 4. dag.

8. Persondata

Nordium behandler alene persondata på vegne af kunden. Nordium optræder derfor alene som databehandler og handler alene efter instruks fra dataansvarlige (Kunden), idet denne aftale skal anses som instruks til at behandle data om de registrerede personer, herunder slut-kunder. Kunden indestår for og er alene ansvarlig for, at når der overføres personhenførebare data til Nordium, så er alle lovkrav opfyldt og der er indhentet alle nødvendige samtykker i alle relevante lande, hvor Kunden bruger Nordium, herunder at:

– Påse og sikre, at Kunden lovligt kan registrere personhenførbare data i Nordium.

– Sikre sig tredjemands samtykke til registrering, hvis det er påkrævet.

– Påse og sikre, at data vedligeholdes og om nødvendigt slettes.

Nordium skal alene træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Nordium vil på Kundens anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Nordium benytter en underleverandør til hosting af tjenesten samt tilhørende data. Uanset valget af underleverandør, sikres det, at data til enhver tid er opbevaret på servere, som fysisk er placeret indenfor EU.

Særligt om journalsystem. Kunden har adgang til at anvende et jounalsystem, hvor i særligt følsomt persondata.

9. Priser og betaling

Ved køb træder serviceydelsen i kraft med det samme, og kan derfor ikke fortrydes efterfølgende. Alle priser er angivet med valuta og er eksklusiv moms. Priserne er dagspriser og kan justeres fra dag til dag. Priserne kan variere fra land til land. Alle priser er uden ekspeditionsgebyr og fakturagebyr. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser. Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Nordium forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse.

10. Immaterielle rettigheder

Nordium har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data, kildekode samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Nordium, og som indgår som en del af kundens løsning. Endvidere har Nordium gennem aftale med en række rettighedshavere fået tilladelse til at lade andet ophavsrettighedsbeskyttet materiale indgå i kundens hjemmeside og system. Kopiering af dette materiale til andet formål, herunder drift af hjemmeside eller system hos anden leverandør, kan derfor være en krænkelse af 3. parts rettigheder. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Nordiums skriftlige accept.

11. Materiale tilsendt Nordium

Materiale, som kunden har indsendt eller afleveret til Nordiums ifm. med opstart af hovedproduktet eller udarbejdelse af en hjemmeside eller andre produkter, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. Nordium kan ikke holdes ansvarlig for materiale, herunder USB-sticks o.lign., som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Nordiums varetægt. Nordium anbefaler derfor, at kunden indsender/afleverer kopier til Nordium. Kunden opfordres til selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til Nordium.

12. Kundens erstatningsansvar

Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på Nordiums servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed. Kunden er forpligtet til at holde Nordium skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som Nordium måtte lide som følge af kundens handlinger.

13. Ansvarsfraskrivelse

Nordium er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Nordiums elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Nordiums leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold. Nordium er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt. Ved redelegering af et domæne er Nordium ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Nordium yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Nordium kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser. I forbrugerforhold ifalder Nordium ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Nordium kan ikke under nogen omstændigheder ifalde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Nordium er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens system eller webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter). Nordium er ikke ansvarlig for ændringer, og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Nordiums eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag. Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

14. Force Majeure

Nordium kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi-forsyningen, længerevarende sygdom hos nøgle-medarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

15. Varsling af ændringer

Nordium skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. emailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling. Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel.

16. Nordiums overdragelse til tredjemand

Nordium er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

17. Lovvalg og værneting

Tvister imellem kunden og Nordium skal afgøres efter dansk ret ved Nordiums hjemting.

18. Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

19. Rettigheder

Alle rettigheder til systemet tilhører Nordium. Køber har ved købt medlemskab, eller godkendelse af prøveperiode, opnået en ikke-eksklusiv brugsret til systemet, som Nordium til enhver tid kan inddrage uden varsel.

20. Fortrydelsesret

Vi tilbyder 14 dages fortrydelsesret, hvis en kunde ønsker at gøre brug af dette, tilbagebetales det fulde beløb.

21. Opsigelse

Alle abonnementer og medlemskaber købt kan til enhver tid opsiges uden varsel af Nordium.dk. Opsigelse fra køber kan kun ske til udgangen af en igangsat periode, som typisk strækker sig over en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected]

22. Betalingsmuligheder

Det er muligt at anvende Mastercard, Visa mm. ved køb af Nordiums abonnementer online.

Bilag A

Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere.

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse og der give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse. Sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 2 måneder før anvendelsen eller ændringen skal træde i traft. Såfrem den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse skriftligt herom til databehandleren inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Godkendte underdatabehandlere. Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

1. Mailgun. Beskrivelse af behandlingen: udsendelse af e-mails.

2. Stripe. Beskrivelse af behandlingen: Håndterer betaling.

3. Mailchimp. Beskrivelse af behandlingen: udsendelse af e-mails.

4. InMobile: Beskrivelse af behandlingen: udsendelse af sms.

Lær Nordium bedre at kende

Skriv dig op til vores nyhedsbrev for behandlere og modtag information om, hvordan Nordium kan hjælpe dig og din hverdag. Du kan framelde dig igen til enhver tid.
© Nordium 2021, alle rettigheder forbeholdes
Nordium I/S | C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg | CVR: 41696761
GDPR Servicevilkår Cookie- og Privatlivspolitik